Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

     На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.), чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, Писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на министъра на образованието и науката – УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Анекс от 11.05.2020 г. към КТД №Д01-100 от 11.06.2018 г., моя заповед №  РД – 10-494 /29.05.2020 год.

 

График за допълнително обучение за ученици от 1 до 3 клас, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

 

  • I клас – 60 учебни часа (40 уч. ч. – БЕЛ, 20 уч. ч. - Математика)
  • Начална дата 01.06.2020 г. – крайна дата 30.06.2020 г. - от 9.00 до 11.00 часа
  • II клас - 60 учебни часа (40 уч. ч. – БЕЛ, 20 уч. ч. - Математика)
  • Начална дата 01.06.2020 г. – крайна дата 01.07.2020 г. - от 9.00 до 11.00 часа
  • III клас - 60 учебни часа (40 уч. ч. – БЕЛ, 20 уч. ч. - Математика)
  • Начална дата 01.06.2020 г. – крайна дата 02.07.2020 г. - от 9.00 до 11.00 часа

 

На 15. 06 и 17. 06 /НВО 7 клас/ няма да се провеждат занимания.

 

Учениците ще бъдат записани след подадена декларация за съгласие от родител/настойник.

 

 - Изображение 1