Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

За участие в олимпиадата  родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.

(Приложение )

 

 срок за подаване на декларация: 02.02.2021г.вкл.

 

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по БЕЛ, заемат местата си в 08:30 ч. на 16.01.2021 г.

Продължителността на олимпиадата  е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

 
 - Изображение 1