Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

          На 21.09.2023 г. в Актовата зала на 40. СУ „Луи Пастьор“ се проведе официалното представяне на „Плана за адаптация към климатичните промени на район „Люлин“, на основата на цифров двойник на територията и природно-базирани решения”. Този план е в изпълнение на стратегическите цели на СО за намаляване на неблагоприятното въздействие върху хората  на климатичните промени и в съответствие със заложените мерки в „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021- 2030г.” Той е разработен от Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии”  към  СУ „Св. Кл. Охридски”. В него е събрана и интегрирана цялата научна информация, получена от изследвания, направени на територията на Столична община, като същата е обобщена в единна дигитална платформа т. нар. „дигитален двойник”.

      По време на представяне на разработката беше демонстрирана и специализираната платформа в интернет и се проведе публично обсъждане на плана чрез дебати. Присъстваха зам. кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“ г-жа Десислава Билева, главен архитект на СО г-н Здравко Здравков, кметът на район Люлин инж. Милко Младенов, ученици и учители от гимназиален етап, родители и общественици, които имат интерес в областта на географията, биологията, екологията и дигитализацията.

       Основната цел на разработката е детайлизирано проучване и моделиране на територията на район Люлин по отношение характеристиките на урбанизираното пространство, на базата на което, да бъде създаден адаптационен план с научно обосновани мерки към очакваните климатични промени, включително природно-базирани решения и изграждане на специализирана зелена инфрастуктура.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3