Facebook
Иновативно екоучилище

Прием в осми клас за 2024/ 2025 учебна година

За учебната 2024/2025 година е предложен прием на ученици за две паралелки  VІІІ класв 40. СУ "Луи Пастьор"

Профил „ Софтуер и хардуер“ със задължителни профилиращи предмети  – информационни технологии, информатика  и английски език; интинзивно изучаване на Английски език, Руски език - втори чужд език. 

Професия “Компютърен график”, разширено изучаване на Английски език,  Руски език - втори чужд език

 

********************************************************************************************************************************

 

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

Учебните предметите от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас по чужд език и КМИТ:

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

******************************************************************************************************************************** 

 

Необходими документи за записване:

 

Заявление по образец на училището;

Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар – при кандидатстване за професия “Компютърен график”.

 

 

График на дейностите по приема:

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в държавния план- приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

08-10.07.2024 година

от 08:00 до 17:00 часа

2.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12.07.2024 година включително

3.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15- 17.07.2024 година

от 08:00 до 17:00 часа 

4.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19.07.2024 година включително

5.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22- 24.07.2024 година 

6.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25.07.2024 година

7.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29.07.2024 година 

8.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30.07.2024 година 

9.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31.07 и 01.08.2024 година 

10.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02.08.2024 година включително

11.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06.08.2024 година

12.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07.08.2024 година включително

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

до 08-09.08.2024 година 

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12.08.2024 година включително

15.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

определя се от директора, до 11.09.2024 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план- прием

до 14.09.2024 година включително

 

 

 

 - Изображение 1