Facebook
Иновативно екоучилище

За предстоящата учебна 2024/2025 година 40. СУ “Луи Пастьор” обявява прием за пет паралелки в първи клас,

целодневно обучение, с избираеми учебни часове по английски език, български език и математика.

 

Класни ръководители на първи клас са:

Магдалена Негованска

Райна Видева

Росица Златанова

Милена Тонина

Галина Доцинска

   Кандидатстването и класирането за първи клас се извършват през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на адрес: https://kg.sofia.bg.

   В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, задължително попълва в училището по прилежащ район на обхват писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването.

   Срокът за регистрация на кандидатурите е от 29 април, когато ще бъдат обявени свободните места, до 18,00 часа на 2 юни. Първото класиране ще бъде обявено на 3 юни 2024 г.

Какво предлагаме:

  • едносменен режим на обучение;
  • ранно чуждоезиково обучение – английски език;
  • целодневна организация на учебния ден;
  • извънкласни занимания по интереси:
  • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;
  • класни стаи с модерно мултимедийно оборудване и интреактивни дисплеи;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Система за прием в първи клас 

 Наредба за прием в първи клас

Представяне на електронна система за прием в първи клас

Указания за работа с електронната система за прием в първи клас

Прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община

 

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;
  2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична карта на записващия родител;
 - Изображение 1