Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“

  

Агресията в училище вече не е феномен, тя присъства в ежедневието на учениците в различни форми, зачестяващи и при най- малките. Като опит за решение на този проблем се заехме с изпълнението на проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“. Педагогическата общност на 40 СУ работи по приета на ПС „Програма за повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз“, включваща разнообразни дейности за обхващане на всички ученици  в дейности по разясняване, превенция на агресията, обхващане в извънкласни и спортни мероприятия за изява на способностите им. Проведе се допълнителна квалификация на педагогическия персонал за повишаване на ресурсите  при решаване на конфликти в детската общност. Присъственото обучение ни даде възможност за реализиране на дейностите в училище. Отчитайки важността на проблема и заложените дейности, работа продължи и в онлайн среда: конкурса за таланти, анти стрес кабинета и консултациите с родители и ученици. Електронните ресурси позволиха да споделим нашия опит чрез сайтовете на училището и районната администрация. Работата по училищната програма ще се продължи и след приключването на проекта.

„Проектът е  финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2012-2020 година в подкрепа на инициативата за създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина“

 

 

Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 1Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 2Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 3Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 4Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 5Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - Изображение 6