Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

    Колегите и учениците от начален етап и ПГ, работят по проекта. Целта и заложените ни теми в него са основно децата да се запознаят с околната среда и необходимостта от участието на учениците в търсене на решения по проблемите, свързани с развитието и опазването на околната среда. Учихме за енергийната криза, как да пестим енергията у дома и в училище. Създадохме енергийни мениджъри.

    Учениците от 7 клас формират енергийния екип, който извършва измервания на температурата, количеството на  въглеродния диоксид и осветеността  на класните стаи. Измерванията се провеждат периодично във всички класни стаи на училището. Данните от измерванията се нанасят в таблици и се съхраняват.

    На всички ученици е обяснено как да проветряват класните стаи и каква част от осветлението да използват.

   Ученици от 7 клас участваха през първия срок в клуб „ Климатичните промени и влиянието им върху нашия живот.” Цел на обучението беше да се мотивират учениците, да обвързват знанията си за проблемите на климата с реалното си ежедневие и поведение. Включваха се в обсъждането на актуални теми. Изработиха презентации. Проявиха голяма активност.

    Гл.ас Димитър Желев от СУ посети групата и проведе разговор с учениците.

Учениците от 7 клас посетиха „Асарел-Медет“ и се запознаха с производствения процес.

     В нашето училище има изграден  енергиен екип. Използваме материалите, знанията и опита от нашето обучение през юни 2019 г. успешно. Използваме всички уреди. Води се статистика системно за измерените резултати и се сравнява потреблението.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3