Facebook
Иновативно екоучилище

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

 

   Модул Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт

      С кандидатстването и одобряването на проекта по този модул ние успяхме да реализираме поставените цели. Средата създава благоприятна атмосфера на уважение между всички, а училищната култура – сътрудничество. Съобразно плана, който си бяхме поставили бяха обновени един кабинет по БЕЛ, една класна стая за занимания по интереси/целодневна организация на учебния ден/ и кът за четене – креативно и модерно пространство. Обогатихме библиотечния фонд, получихме един модерен кът за провеждане на разнообразни инициативи. Надяваме се всичко това да помогне на учениците ни да обикнат четенето, да повишат грамотността си и да формираме у тях умения за учене през целия живот.

  Очакваме и учениците да развият по-силно чувство за принадлежност, което може да бъде мотивиращ фактор за създаване на позитивна училищна култура.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4