Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

 - Изображение 1