Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Училищна среда и здраве"

Спечелен по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
Финасиран от СО на стойност: 2412 лв.
Времетраене на проекта: от 03.03.2014г. до 30.05.2014г.

В проекта се предвижда провеждане на редица извънкласни дейности, свързани със здравното, екологичното и гражданското образование на учениците от ПДГ и начален етап І-ІV клас.

Осигуряване на здравословна околна среда за работа, извънкласни дейности и игри на нашите възпитаници. Подобрената училищна среда – поставяне на кошчета за разделно сметосъбиране във всяка класна стая, изграждане на еко-кът, оформяне на изложби и табла, свързани със здравословното хранене и хигиената на учениците, озеленяване на класните стаи и училищния двор, ще допринесе за изграждане на съзнателно отношение и отговорно поведение към заобикалящата среда – класна стая, училищен двор, квартал, град.

Еко празник за деня на Земята

Проект "Училищна среда и здраве" - Изображение 1Проект "Училищна среда и здраве" - Изображение 2Проект "Училищна среда и здраве" - Изображение 3Проект "Училищна среда и здраве" - Изображение 4Проект "Училищна среда и здраве" - Изображение 5