Facebook
Иновативно екоучилище

Проект „Занимания по интереси“

 

40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2021/2022година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 22 групи по интереси, в които участват ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

 - Изображение 1