Facebook
Иновативно екоучилище

Профил на купувача

Заповед за утвърждаване избор на изпълнител за провеждане на извънкласна дейност 

Протокол

 

Изх. № 712

Дата: 04.09.2023г.

 

                                                                                                                                                           ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 40-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛУИ ПАСТЬОР“, ГРАД СОФИЯ

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 6 и чл. 8 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, решение по Протокол № 11 от проведеното на 01.09.2023 г. заседание на Педагогическия съвет при 40 СУ „Луи Пастьор“, град София и писмено заявено желание от страна на родителите, директорът на 40 СУ „Луи Пастьор“:

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС по документи за следните извънкласни дейности:

1. Английски език;

2. Български народни танци;

3. Спортни танци;

4. Таекуондо;

5. Футзал;

6. Шахмат,

при спазване на следните процедурни правила:

 

I. ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Настоящата обява е за провеждане на конкурс за избор на изпълнител за извънкласни дейности за учениците от I-ви до XII-ти клас, включително в 40 СУ „Луи Пастьор“, град София, за учебната 2023/2024 г.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Tърговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Списък на документите.

2. Заявление за участие.

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава (устройствения правилник) на дружеството.

4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и т. 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

5. Валидно свидетелство за съдимост от всеки един преподавател.

6. Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

7. Проект на договор (Приложение № 1 към Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община), в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 40 СУ „Луи Пастьор“.

б) Документи, удостоверяващи професионална квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност -  дипломи, удостоверения, сертификати и др.

в)  Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват извънкласните дейности в 40 СУ „Луи Пастьор“ - копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език.

д) Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час за определената извънкласна дейност.

е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност – учебната 2023/2024 г.

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 40 СУ „Луи Пастьор“, доказан с посочените документи в раздел III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, т. 8, б. „б”от настоящата обява документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)       за степен бакалавър - 5 точки.

б)       за степен магистър - 10 точки.

в)       за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност, (напр. професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образователния и допълнителна професионална квалификация.

2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност, доказан с посочените в раздел III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, т. 8, б. „в”от настоящата обява документи – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

а) при липса на професионален опит — 5 точки.

б) до 3 години - 15 точки.

в) над 3 години - 25 точки.

3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки.

4. Индивидуална цена за обучение за един астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД =     Най-ниската предложена цена                                      x 20=

Цената, предложена от съответния участник

където  ИД – извънкласна дейност.

5. Социалната отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели.

-  10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

- 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

 

V. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРА

1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на 40 СУ „Луи Пастьор“.

2. В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирмата - кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на 40 СУ „Луи Пастьор“.

4. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет страницата на училището.

5. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на 40 СУ „Луи Пастьор“.

6. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика.

В плик „А“ се поставят документите, посочени в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, от т. 1 до т .7, включително.

В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, т. 8.

Двата плика се поставят в един голям, бял, запечатан плик, който се завежда в 40 СУ „Луи Пастьор“, град София.

7. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година, час.

8. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някой от документите, посочени в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, от т. 1 до т .7, включително.

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

2.  В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

3. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

 

VII. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Срок за подаване на документите: от 05.09.2023 г. до 12.09.2023 г. включително, от  8.30 ч. до 16.00 ч.

2. Място за подаване на документите: 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, пощенски код 1324, район Люлин, ж.к. Люлин- 9, ул. „Иван Бойчев“ № 17.

3. Дата и място на провеждане на конкурса 13.09.2023 г. . в сградата на 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, пощенски код 1324, район Люлин, ж.к. Люлин-9, ул. „Иван Бойчев“ № 17, в следните часове, в които ще се разглеждат постъпилите оферти съобразно различните извънкласни дейности:

3.1. Английски език – 09:30 ч.;

3.2. Български народни танци – 09:45 ч.;

3.3. Спортни танци – 10:00 ч.;

3.4. Таекуондо – 10:15 ч.;

3.5. Футзал – 10:30 ч.;

3.6. Шахмат – 10:45 ч.

АНТОАНЕТА КРЪСТАНОВА

ДИРЕКТОР

 

Прикачени документи

Училищен плод и мляко;
Заповед