Facebook
Иновативно екоучилище

Заповеди, правилници и наредби

 Пoлитика за защита на личните данни

 Политика за защита на личните данни  в 40 СУ "Луи Пастьор"

Правила за преместване на ученици в други училища или в друга паралелка

Правила за преместване на ученици в други училища или в друга паралелка

Заявление 

 

Закрила на детето:

 Държавна агенция за закрила на детето;

Социални услуги;

Практически насоки;

Информация; 

 

 За учебната 2023/2024 г.:  

Правила за вътрешно подаване на сигнали

 

План-програма за действие 2024 година за безопасност на движението по пътищата 

 
Стратегия за развитие за периода 2021/2022 учебна година до 2024/2025 учебна година  
Годишен план за  2023/2024 г.  
План за работа на педагогическия съвет  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2023/2024 г.  
Правилник за дейността за учебната 2023/2024 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2023/2024 г.  

План за действие при терористична заплаха 2023/2024 г.

План за безопасност на движението през учебната 2023/2024 г.

 Програма за изпълнение на стратегията на 40 СУ като иновативно екоучилище

Програма за целодневно обучение

Училищни правила за контрол и точно отразяване на отсъствията в задължителната училищна документация

План квалификационна дейност
Правила за квалификационна дейност

Правила за отпускане на стипендии и целеви помощи на ученици в 40 СУ „Луи Пастьор”за учебната 2023/2024

Дневен и седмичен режим за  учебната 2023/2024  година

Етичен кодекс на училищната общност

 За учебната 2022/2023 г.:  

Правила за вътрешно подаване на сигнали

 

План-програма за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата 

 
Стратегия за развитие за периода 2021/2022 учебна година до 2024/2025 учебна година  
Годишен план за  2022/2023 г.  
План за работа на педагогическия съвет  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2022/2023 г.  
Правилник за дейността за учебната 2022/2023 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2022/2023 г.  

План за действие при терористична заплаха 2022/2023 г.

План за безопасност на движението през учената 2022/2023 г.

 Програма за изпълнение на стратегията на 40 СУ като иновативно екоучилище

Програма за целодневно обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищни правила за контрол и точно отразяване на отсъствията в задължителната училищна документация

План квалификационна дейност
Правила за квалификационна дейност

Правила за поведение при съмнение или случай  на COVID-19 през учебната 2022/2023 година в 40 СУ „Луи Пастьор“

Правила за отпускане на стипендии и целеви помощи на ученици в 40 СУ „Луи Пастьор”за учебната 2022/2023

Дневен и седмичен режим за  учебната 2022/2023  година

Етичен кодекс на училищната общност

 

 За учебната 2021/2022 г.:  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  
Стратегия за развитие за периода 2021/2022 учебна година до 2023/2024 учебна година  
План за  2021/2022 г.  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2021/2022 г.  
Правилник за дейността за учебната 2021/2022 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2021/2022 г.  

План за действие при терористична заплаха 2021/2022 г.

План за безопасност на движението през учебната 2021/2022 г.

 Програма за изпълнение на стратегията на 40 СУ като иновативно екоучилище

Програма за целодневно обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищни правила за контрол и точно отразяване на отсъствията в задължителната училищна документация

Програма и механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация за ежегодно проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и за отпадането от  образователната система

Правила за поведение при съмнение или случай  на COVID-19 през учебната 2021/2022 година в 40 СУ „Луи Пастьор“

Правила за отпускане на стипендии и целеви помощи на ученици в 40 СУ „Луи Пастьор”за учебната 2021/2022

 

За учебната 2020/2021 г.: 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  
Стратегия за развитие за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година  
План за квалификация 2020/2021 г.  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2020/2021 г.  
Правилник за дейността за учебната 2020/2021 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2020/2021 г.  

План за действие при терористична заплаха 2020/2021 г.

План за безопасност на движението през учебната 2020/2021 г.

 Програма за изпълнение на стратегията на 40 СУ като иновативно екоучилище

Програма за целодневно обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

П л а н  за сигурност във връзка с чл. 23, ал.1 от закона за противодействие на тероризма и наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г.

Училищни правила за контрол и точно отразяване на отсъствията в задължителната училищна документация

Програма и механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация за ежегодно проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и за отпадането от  образователната система

Стратегия за работа на училищната общност на 40 СУ „Луи Пастьор“ през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

Правила за отпускане на стипендии и целеви помощи на ученици в 40 СУ „Луи Пастьор”за учебната 2020/2021

 

  За учебната 2019/2020 г.: 

Стратегия за развитие за периода 2019/2020учебна година до 2020/2021 учебна година  
Годишен план на 40 СУ  
Програма за целодневно обучение  

План  за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 година

 
Правила за участие в квалификационна дейност 2019/2020 г.  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2019/2020 г.  
Правилник за дейността за учебната 2019/2020 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2019/2020 г.  
 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 – 2020)
 Програма за изпълнение на стратегията на 40 СУ като иновативно екоучилище
План за действие при терористична заплаха 2019/2020 г.

П л а н  за сигурност във връзка с чл. 23, ал.1 от закона за противодействие на тероризма и наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г.

Училищни правила за контрол и точно отразяване на отсъствията в задължителната училищна документация
План за безопасност на движението през учебната 2019/2020 г.

Програма и механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация за ежегодно проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и за отпадането от  образователната система

 


За учебната 2018/2019 г.: 

Стратегия за развитие за периода 2018/2019 учебна година до 2020/2021 учебна година  
План за контролната дейност за 2018/2019 г.  
План за квалификация 2018/2019 г.  
Правила за участие в квалификационна дейност 2018/2019 г.  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2018/2019 г.  
Правилник за дейността за учебната 2018/2019 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2018/2019 г.  
План за действие при терористична заплаха 2018/2019 г.

 


За учебната 2017/2018 г.: 

Стратегия за развитие за периода 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година  
План за контролната дейност за 2017/2018 г.  
План за квалификация 2017/2018 г.  
Правила за участие в квалификационна дейност 2017/2018 г.  
Правилник за осигуряване на безопасни условия 2017/2018 г.  
Правилник за дейността за учебната 2017/2018 г.  
Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ 2017/2018 г.  
План за действие при терористична заплаха 2017/2018 г.

 


За учебната 2016/2017 г.: 

Стратегия за развитие за периода 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година  
План за контролната дейност за 2016/2017г.  
План за квалификация 2016/2017 г.  
Правила за участие в квалификационна дейност 2016/2017 г.  
Правилник за дейността за учебната 2016/2017г.