Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Успех"

От м. Февруари 2012 г. стартира нов тригодишен проект „УСПЕХ”- „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Извънкласната дейност е обективна необходимост за осмисляне на свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане или прояви на агресия и насилие.

Акцентите в програмата могат да се обобщят в следните посоки:

1. Педагогическа превенция на тревожни симптоми в обучението на учениците на 40 СОУ.

2. Изграждане на цялостен и разнообразен училищен живот чрез богатство от идеи, практики и иновативни дейности.

3. Извънкласната дейност е организирана на принципа на „доброволност”- напълно в съответствие с желанията и интересите на учениците на 40 СОУ.

4. Изборът на ръководителите на различните клубове и секции е изцяло съобразен с наличния педагогически ресурс и с професионалната квалификация на училищния екип.

5. Предлагане на нов методологически подход към темите на учебното съдържание - разчитаме на иновативни методи и интерактивни техники, за да преодолеем нежеланието за ученето и да предизвикаме инициативност, интерес и естествена активност у учениците.

Така помагаме и на родителите във възпитанието и отглеждането на децата. Опитваме се да ги превърнем в наши партньори и така да достигнем онова сътрудничество, което ще ни помогне заедно да работим за развитието и социалната реализация на техните деца. След планираните представителни изяви в края на тази учебна година /компютърни презентации, театрални представления, изложби, състезания, викторини и др./ в бъдеще предвиждаме в този проект да се включат и нови участници, заинтригувани от интересните извънкласни дейности, които той предлага. По този начин очакваме едно устойчиво развитие и приемственост на проекта през следващите 2 години.